[????? ]???????

??@?????"?????">>?????????/tv ?9? ???????
Edgar J.C.Ashenbert @ Rina / Lydia Carlton @Yuka
??THX@??&??